Rekonštrukcia elektroinštalácie v kúpeľni

Pri preru00e1bke ku00fapelne v starom dome som bol oslovenu00fd na u00fapravu starej elektroinu0161talu00e1cie pre ku00fapeu013eu0148u. Pu00f4vodne malo u00edsu0165 o vu00fdmenu vypu00ednau010da a zu00e1suvky. Zu00e1kaznu00edkovi som vysvetlil, u017ee pu00f4vodnu00e1 elektroinu0161talu00e1cia je vyhotovenu00e1 v su00fastave TN-C (miesto zelenou017eltu00e9ho a modru00e9ho vodiu010da sa pouu017eu00edval spolou010dnu00fd zelenou017eltu00fd vodiu010d pomenovanu00fd ako PEN) a tak v su00fau010dinnosti s normami platnu00fdmi pre elektroinu0161talu00e1ciu sa musu00ed novu00e1 inu0161talu00e1cia vyhotovovau0165 v su00fastave TN-S, kde sa popri fu00e1zovu00fdch vodiu010doch samostatne vedie ochrannu00fd vodiu010d PE (zelenou017eltu00fd) a neutru00e1lny vodiu010d N (modru00fd). Tu00e1to su00fastava je oproti su00fastave TN-C s kombinovanu00fdm PEN vodiu010dom podstatne bezpeu010dneju0161ia.<br> Preto som navrhol na miesto, kde sa v starej inu0161talau010dnej krabici spu00e1jali vodiu010de pre zu00e1suvku a vypu00ednau010d nainu0161talovau0165 mini-rozvodnicu, kde sa pre ku00fapeu013eu0148u vytvoru00ed prechod z TN-C do novej su00fastavy TN-S. A osadu00ed sa pru00fadovu00fdm chru00e1niu010dom a istiu010dmi (zvlu00e1u0161u0165 pre zu00e1suvkovu00fd a zvlu00e1u0161u0165 pre svetelnu00fd okruh).
Po dohode s majiteu013eom som naku00fapil materiu00e1l a po vu00fdmene obkladau010diek sme pristu00fapili k rekonu0161trukcii.