UPOZORNRNIE! Ak nie ste náš zmluvný zákazník, oboznámte sa prosím pred zavolaním s cenníkom servisných služieb pre nezmluvných zákazíkov.

Telefonické nahlasovanie požiadavky musí byť vykonané z identifikovateľného telefónneho čísla (nie utajeného).
Na volania z utajeného telefónneho čísla dispečer ani technik nie sú povinný reagovať!
Nahlasovanie požiadavky na servisnú službu sa vykoná telefonicky : V pracovnom čase (Po. – Pi.) 07:30 až 16:00 na čísle tel. 0903 715692 po pracovnom čase (So.,Ne.,Sv.,Dpp.) 16:00 až 07:30 na čísle tel. 0903 435692.

A) Zmluvný servis

Systém elektrickej zabezpečovacej signalizácie (ďalej len EZS) je zariadenie s dlhoročnou životnosťou. Bezproblémová a spoľahlivá prevádzka však predpokladá určitú údržbu a kontrolu. Základná údržba a kontrola je špecifikovaná v užívateľskom návode a v návodoch od jednotlivých komponentov EZS. Tieto návody samozrejme predpokladajú určitú manuálnu zručnosť a hlavne chuť a čas sa niečomu podobnému venovať. Niektoré skúšky a nastavenia nie sú užívateľovi prístupné (napr. servisné programovanie, komunikátor na pult centralizovanej ochrany, vysielač na PCO). Pravidelnou kontrolou a údržbou zariadení EZS sa predchádza prípadným škodám na majetku spôsobených ich nesprávnou funkciou. Pravidelné ročné kontroly vykonané odbornou inštalačnou firmou doporučujú všetci výrobcovia EZS, prevádzkovatelia PCO a väčšina poisťovní. Dňa 1. januára 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, definuje súkromnú bezpečnosť ako poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby alebo poskytovanie technickej služby. Technickú službu môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba len na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby (licencia). Povinnosťou prevádzkovateľa technickej služby pri dodávke, montáži a servise zabezpečovacieho zariadenia je aj uzatvoriť so zákazníkom písomnú zmluvu o poskytovaní technickej služby a viesť o tom evidenciu v zmysle § 14 vyhlášky č.634 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ponúkame dva produkty servisnej starostlivosti, zakúpením hociktorého z nich budete zaradený do systému pravidelnej starostlivosti o Váš bezpečnostný systém:

Základný servis EZS, jedná sa o servisnú činnosť s výjazdom technika počas bežnej pracovnej doby do 4 hodín od nahlásenia. Jeden výjazd zdarma, ostatné za úhradu.

24-hodinový servis EZS, jedná sa o servisnú činnosť s výjazdom technika v akúkoľvek dobu do 4 hodín od nahlásenia. Všetky výjazdy na odstránenie poruchového stavu sú v cene. Cena za službu mimo zmluvné dojednanie (napr. nastavenie času, zmena parametrov systému, asistencia pri zmene ovládacích kódov, úprava snímačov z dôvodu zmeny v interiéri, atď.) sa riadi cenníkom za nezmluvný servis so zľavou dohodnutou v zmluve.

Vypočítajte si cenu za zmluvný servis.

B) Nezmluvný servis

Ponuka platí len v prípade, že máme volné kapacity a systém na ktorý žiadate servis je v našej ponuke. Momentálne poskytujeme :1. Servis v poradí termín servisného zásahu je vopred dohodnutý v pracovnom čase (Po. – Pi.) 07:30 až 16:00.

2. Servis mimo poradia termín servisného zásahu nie je vopred dohodnutý, alebo je po pracovnom čase (So.,Ne.,Sv.,Dpp.) od 16:00 do 22:00.

3. Nočný servis servisný zásah v čase od 22:00 do 7:3

4. Funkčná skúška PSN (EZS) vykonáva sa pri podozrení užívateľa z nesprávnej činnosti PSN (EZS).

5. Odborná kontrola a skúška PSN (EZS) odporúčame vykonať raz za 12 mesiacov (norma toleruje 24 mesiacov).
Ceny týchto služieb :

Servis v poradí (každá načatá hodina, alebo výjazd technika) 40,- €
Servis mimo poradie (každá načatá hodina, alebo výjazd technika) 50,- €
Nočný servis od 22:00 do 7:30 (každá načatá hodina, alebo výjazd technika) 80,- €
Funkčná skúška PSN podľa STN P CLC/TS 50131-7 (od počtu komp.) od 39,80 € do 169,30 € info tel.
Ročná kontrola a skúška PSN podľa STN P CLC/TS 50131-7(od počtu komp.) od 63,10 € do 215,80 € info tel.
Ku každej tejto službe účtujeme prepravné v Bratislave, paušál 5,00 €
Prepravné mimo Bratislavu kilometre k objektu a nazad 0,50 € za km

Uvedené ceny sú bez DPH a uhrádzajú sa v hotovosti po vykonaní servisného zásahu na základe servisného listu ako zálohová platba. Daňový doklad bude doručený osobne alebo poštou v zákonom stanovenej lehote.

Nezabudnite!

Všetky ceny sú bez DPH. Nahlasovanie požiadavky u oboch typov servisných služieb sa vykoná telefonicky:V pracovnom čase (Po. – Pi.) 07:30 až 16:00 na čísle tel. 0903 715692

po pracovnom čase (So.,Ne.,Sv.,Dpp.) 16:00 až 07:30 na čísle tel. 0903 792437 (len pre zmluvných zákazníkov).

UPOZORNENIE! Telefonické nahlasovanie požiadavky musí byť vykonané z identifikovateľného telefónneho čísla (nie utajeného).

Na volania z utajeného telefónneho čísla dispečer ani technik nie sú povinný reagovať!