Leták

Oficiu00e1lna ponuka

elektroservisnu00fdch
nelektromontu00e1u017enych
nelektroinu0161talau010dnu00fdch

fliup1

UNISEP install – kompletne elektroinu0161talau010dnu00e9 pru00e1ce v domoch, bytoch, nebytovu00fdch priestoroch,
priemyselnu00fdch objektoch, obchodnu00fdch priestoroch a v u010falu0161u00edch objektoch.
Uvu00edtame spolupru00e1cu stavebnu00fdch firiem pri elektromontu00e1u017enych u010dinnostiach.
Vyhotovovanie projektovej dokumentu00e1cie skutou010dnu00e9ho vyhotovenia (objekty typu B a C).
Oprava, u00fadru017eba, montu00e1u017e a ru00fdchly servis elektricku00fdch zariadenu00ed, rozvodov a inu0161talu00e1ciu00ed.
Odbornu00e1 prehladka a odbornu00e1 sku00fau0161ka vyhradenu00fdch technicku00fdch zariadenu00ed – elektricku00fdch (OP a OS VTZ – elektricku00fdch), inak povedanu00e9 revu00edzie elektrospotrebiu010dov, elektroinu0161talu00e1ciu00edu00ed a elektricku00fdch zariadenu00ed.

– rekonu0161rukcia a modernizu00e1cia elektroinu0161talu00e1cie
– elektroinu0161talu00e1cie
– montu00e1u017e, u00fadru017eba a servis vyhradenu00fdch technicku00fdch zariadenu00ed
– montu00e1u017e bleskozvodov
– realizu00e1cia elektricku00fdch pru00edpojok
– inu0161talu00e1cia osvetlovacu00edch telies
– zapu00e1janie LED pu00e1sov a LED svietidiel na bezpeu010dnu00e9 napu00e4tie
– inu0161talu00e1cie domu00e1cich ethernetovu00fdch a internetovu00fdch sietu00ed vru00e1tane LAN a WiFi pripojenia
– nu00e1vrh a inu0161talu00e1cie signalizau010dnu00fdch zariadenu00ed pre snu00edmanie neelektricku00fdch veliu010du00edn (detekcia u00faniku zemnu00e9ho plynu, propu00e1n butanu, kysliu010dnu00edka uhliu010ditu00e9ho, zatopenia, neopru00e1vnenu00e9ho vstupu).

Tvoj partner

pre Elektro-zariadenia

flidn1
UNISEP family
n841 06 BRATISLAVA
nSLOVENSKO
n+421 2 65 956 888