7. novembra 2018

Revízie elektrických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických zariadení

Vykonávame východzie, pravidelné aj mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických rozvodov a zariadení nn (nízkeho napätia). Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. v prevádzkových objektoch, rodinných domoch, bytoch a pod.

Kontroly a skúšky elektrických spotrebičov a ručného náradia

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického ručného náradia a elektrospotrebičov zisťuje technický stav posudzovaného prostriedku. Sem spadajú aj elektrické zariadenia informačnej techniky (PC, UPS, RACK rozvodnice a iné), elektrické spotrebiče pre domácnosť (práčky, varné kanvice, varné dosky, teplovzdušné rúry a iné), svietidlá, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody, predlžovačky a ostatné elektrospotrebiče v domácnosti a iných prevádzových priestorov (kaderníctva, autoservisy, penzióny, požičovne náradia a iné). OPaOS posúdi, če elektrický spotrebič, alebo elektrické náradie vyhovuje normám STN 33 1600 a STN 33 1610.

Revízie bleskozvodov

Budovy chránené zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny, teda pred bleskom musia byť odborne kontrolované a ich parametre zmerané špeciálnymi meracími prístrojmi. Lehota pravidelných OPaOS pre rodinné domy a malé prevádzky je raz za štyri roky. Vykonávajú sa podľa normy STN 34 1390 pri objektoch realizovaných do 1.2.2009 (prechodné obdobie), alebo podľa momentálne platnej normy (od 1.11.2006) STN EN 62305-1-4.

OPaOS elektrickej inštalácie v budovách

Predmetom OPaOS v budovách je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú pevne zabudované ako súčasť budovy. Predmetom tejto revízie je prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač (rozvodnica), podružné rozvodnice, zásuvkové, sveteľné a technologické obvody s pripojkou zabudované pre spotrebiče. Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou preveríme, či je elektrická inštalácia budovy bezpečná pre osoby a technologicky funkčná v zmysle zákona a noriem STN 33 1500, STN 33 1620 a STN 33 2000-6-61.

Funkčné skúšky a odborné prehliadky elektronických zabezpečovacích systémov pre ochranu objektov

• elektrických zabezpečovacích systémov (ďalej len „ EZS“) v súlade s normou STN EN 50 130 (33 4590), TNI 33 4591, STN 50 131, STN 33 1500 a ostatnými technickými normami a právnymi predpismi,
• systémov priemyselnej televízie (ďalej len „PTV“) v súlade s normou STN EN 50 132 (33 4592), STN 33 1500 a ostatnými technickými normami a právnymi predpismi,
• systémov kontroly vstupu (ďalej len „ SKV“) v súlade s normou STN EN 50 130 (33 4590), STN 33 1500 a ostatnými technickými normami a právnymi predpismi.

Cenník