UNISEP alarm Zahorska Bystrica Digiplex EVO192 - UNISEP

Digiplex EVO192

Ovl√°dacie kl√°vesnice
TM50 | Dotykov√° kl√°vesnica
TM50wh1
farebn√° grafick√° LCD zbernicov√° kl√°vesnica, farebn√Ĺ Ň°irokouhl√Ĺ displej¬†s uhloprieńćkou 12.7cm, programovateńĺn√© n√°zvy pre z√≥ny, podsyst√©my,¬†uŇĺ√≠vateńĺa a PGM v√Ĺstupy. Obsahuje slot na extern√ļ pam√§Ň•ov√ļ SD kartu¬†pre nahr√°vanie vlastn√Ĺch t√©m, zvukov a fotografi√≠ pre pouŇĺitie s¬†funkciou slide show a pre moderniz√°ciu firmware. Vstavan√Ĺ senzor pre¬†meranie, zobrazenie vn√ļtornej teploty a vlhkosti, moŇĺnosŇ• pripojenia¬†extern√©ho teplotn√©ho senzora pre vonkajŇ°iu teplotu.

Vlastnosti:
‚ÄĘ displej 5‚Ä≥ farebn√Ĺ dotykov√Ĺ, rozl√≠Ň°enie 480 x 272,
‚ÄĘ rozmery kl√°vesnica 14.4 √ó 9.6 √ó 1.4 cm
‚ÄĘ vn√ļtorn√Ĺ teplotn√Ĺ senzor a moŇĺn√© pripojiŇ• vonkajŇ°√≠
‚ÄĘ kompatibilita EVO V2, 16 a vyŇ°Ň°√≠, MG / SP V4, 72 a vyŇ°Ň°ia


K641 | LCD kl√°vesnicaEVO192unisep_html_44ecc48e
kl√°vesnica umoŇĺŇąuj√ļca ńĺahk√Ĺ pr√≠stup ku vŇ°etk√Ĺm bezpeńćnostn√Ĺm funkci√°m syst√©mu. Pomocou tejto kl√°vesnice¬†moŇĺno syst√©m jednoducho a r√Ĺchlo ovl√°daŇ•, prehńĺadne zobrazovaŇ• inform√°cie o stave syst√©mu, modifikovaŇ•¬†parametre a funkcie syst√©mu. Displej s 32 znakmi zobrazuje vŇ°etky z√°kladn√© stavy a napoved√° postupy ovl√°dania¬†syst√©mu.
KaŇĺd√ļ kl√°vesnicu v syst√©me je moŇĺn√© modifikovaŇ• podńĺa aktu√°lnych poŇĺiadaviek, vypl√Ĺvaj√ļcich z umiestnenia
kl√°vesnice v objekte. Jeden syst√©m m√īŇĺe byŇ• tak ovl√°dan√Ĺ z viac kl√°vesn√≠c, kde kaŇĺd√° kl√°vesnica m√īŇĺe maŇ• odliŇ°n√©
moŇĺnosti ovl√°dania (pridelenie podsyst√©my, moŇĺnosŇ• zobrazenia stavu).

Vlastnosti:
‚ÄĘ 32 znakov pre popis jednotliv√Ĺch parametrov
‚ÄĘ Modr√© podsvietenie LCD
‚ÄĘ Zobrazovanie v slovenńćine (editovateńĺn√©)
‚ÄĘ MoŇĺnosŇ• priradenia jedn√©ho alebo viacer√Ĺch podsyst√©mov
‚ÄĘ Nez√°visl√© nastavenie zvonkohry (gong vstupnej z√≥ny)
‚ÄĘ 14 jednodotykov√Ĺch tlańćidiel
‚ÄĘ 3 tlańćidl√° tiesŇąov√Ĺch (panic) poplachov
‚ÄĘ Nastaviteńĺn√© podsvietenie, kontrast a r√ĹchlosŇ• prep√≠nania zobrazenia


K656 | Dotykov√° kl√°vesnicaEVO192unisep_html_5a1e4315
kl√°vesnica poskytuje nov√Ĺ druh technol√≥gie pre pohodlnejŇ°ie a jednoduchŇ°ie nastavovanie zabezpeńćovacieho¬†syst√©mu Digiplex EVO.

Vlastnosti:
‚ÄĘ Dotykov√© kl√°vesy s podsvieten√≠m
‚ÄĘ Efekt√≠vnejŇ°√≠, kompaktn√Ĺ dizajn
‚ÄĘ Zobrazenie z√≥n
‚ÄĘ ZjednoduŇ°en√© ovl√°danie a programovanie
‚ÄĘ 32-znakov√Ĺ modr√Ĺ LCD displej
‚ÄĘ Priradenie k jedn√©mu alebo viacer√Ĺm podsyst√©mom
‚ÄĘ Nez√°visl√© nastavenie ozn√°menia
‚ÄĘ Jednotlańćidlov√© funkcie
‚ÄĘ 3 tlańćidl√° tiesŇąov√Ĺch (panic) poplachov
‚ÄĘ Nastaviteńĺn√Ĺ podsvietenie, kontrast a r√ĹchlosŇ• texte
‚ÄĘ Zobrazenie ńćasu v 12 alebo 24 hodinovom

 

K641R | LCD kl√°vesnica s pr√≠stupovou ńć√≠tańćkou

K641LX | LCD kl√°vesnica s prij√≠mańćom bezdr√ītov√Ĺch prvkov

Obe kl√°vesnice maj√ļ ostatn√© parametre ako K641.


REM3 | Dvojcestn√Ĺ ovl√°dańć (vreckov√° kl√°vesnica)EVO192unisep_html_m5c7a28bb
ovl√°dańć je kompatibiln√Ĺ s √ļstredŇąami EVO. REM 3 v sebe kombinuje v√Ĺhody kl√°vesnice¬†a bezdr√ītov√©ho prenosn√©ho ovl√°dańća. 15 tlańćidiel umoŇĺŇąuje vyŇ°Ň°iu √ļroveŇą zabezpeńćenia¬†a pomocou dvojcestnej komunik√°cie je moŇĺn√© zistiŇ• aktu√°lny stav dvoch podsyst√©mov.
Dvojcestn√Ĺ diańĺkov√Ĺ ovl√°dańć je kompatibiln√Ĺ s √ļstredŇąami Magellan MG5000/5050,¬†MG6250, Spectra SP4000/5500/6000/7000 (verzia 3.00 alebo vyŇ°Ň°ia) a bezdr√ītov√Ĺmi¬†modulmi RTX3 (verze1.40 alebo vyŇ°Ň°ia), kl√°vesnicami K32LX/K641LX.

Vlastnosti:
‚ÄĘ Kompaktn√Ĺ vodeodoln√Ĺ dizajn.
‚ÄĘ LED aj akustick√° signaliz√°cia funkci√≠.
‚ÄĘ Podporovan√° funkcia STAY D.
‚ÄĘ Diagnostika sign√°lu.


Digiplex EVO vysok√° bezpeńćnosŇ• a pr√≠stupov√Ĺ syst√©m

EVO192 | Digiplex EVO 192 ‚Äď z√≥nov√° riadiaca √ļstredŇąa

pokrańćovanie √ļspeŇ°nej rady √ļstredn√≠ EVO48 a EVO96. EVO192 m√° vŇ°ak niekońĺko nov√Ĺch vlastnost√≠, ako napr√≠klad schopnosŇ• pr√≠stupu a programovanie diańĺkov√Ĺch ovl√°dańćov vŇ°etk√Ĺm 999 uŇĺ√≠vateńĺov (s kl√°vesnicou K641 a modulom RTX3). ńéalŇ°ou novou vlastnosŇ•ou je pouŇĺitie Multibus, ktor√Ĺ umoŇĺŇąuje upgrade firmware modulov na zbernicu a to pomocou modulu 307USB, IP150. ńéalej je moŇĺn√© √ļstredŇąu pouŇĺiŇ• ako pr√≠stupov√Ĺ syst√©m a to pripojen√≠m kl√°vesnice K641R alebo pr√≠stupov√©mu modulu ACM12.EVO192unisep_html_m5ca73cf8

Vlastnosti:

 • 8 z√≥n na z√°kladnej doske(16 pri zdvojen√≠ z√≥n, ATZ technol√≥giou)
 • integrovan√© vlastnosti pr√≠stupov√©ho syst√©mu
 • programovanie z kl√°vesnice alebo PC (Winload, BabyWare)
 • upgrade firmware pomocou programu infield
 • syst√©m je kompatibiln√Ĺ s uŇĺ√≠vateńĺsk√Ĺm programom Neware v 4.0 alebo vyŇ°Ň°ia
 • automatick√Ĺ √ļsporn√Ĺ reŇĺim, podsvietenie kl√°vesn√≠c podńĺa ńćasu
 • 5 programovateńĺn√Ĺch PGM v√Ĺstupov na z√°kladnej doske
 • PGM1 moŇĺno naprogramovaŇ• ako sluńćku poŇĺiarnej √ļstredne (2 dr√īt)
 • 32 pr√≠stupov√Ĺch modulov (K641R alebo ACM12)
 • podpora aŇĺ 254 rozŇ°iruj√ļcich zbernicov√Ĺch modulov
 • 999 uŇĺ√≠vateńĺsk√Ĺch k√≥dov
 • 8 podsyst√©mov (moŇĺnosŇ• samostatn√©ho ovl√°dania)
 • pam√§Ň• na 2048 udalost√≠
 • re√°lneho ńćasu z√°lohovan√Ĺ zabudovanou bat√©riou
 • nap√°jac√≠ zdroj sp√≠nan√Ĺ 1.7A
 • 1 sledovan√Ĺ okruh sir√©ny, v√Ĺstupu a telef√≥nnej linky (vstavan√Ĺ PSTN komunik√°tor)
 • tlańćidlo syst√©mov√©ho nastavenia do tov√°rensk√Ĺch hodn√īt